Przepisy regulujące konieczność posiadania uprawnień energetycznych (tzw. SEP-owskich)

Jeśli chcesz legalnie wykonywać prace elektryczne, musisz posiadać odpowiednie uprawnienia. Ten obowiązek narzucają ustawy i rozporządzenia państwowe. Za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów grożą kary. Winę może ponosić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Warto mieć tego świadomość. Jakie przepisy prawa regulują kwestię uprawnień energetycznych typu SEP?

Rozporządzenie MGPiPS z dn. 28 kwietnia 2003 r.

Pierwszy zapis, który w sposób dokładny i jednoznaczny opisuje kwestie nadawania i otrzymywania uprawnień elektrycznych jest „Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci”.

W § 5 czytamy, że eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się wyłącznie te osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla dozoru i eksploatacji.

Na drodze dedukcji można wywnioskować, że pracownicy, którzy nie uzyskali wspomnianych uprawnień elektrycznych, nie mogą wykonywać w sposób profesjonalny (zawodowo) żadnych czynności związanych z prądem.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 marca 2013 r.

Potwierdzenie wspomnianej wyżej zasady można też odnaleźć w innym akcie prawnym – w „Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych”.

W dokumencie wyraźnie napisano, że „prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione”.

Ustawa o prawie energetycznym

Sprawę reguluje również o wiele starszy akt prawny – „Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne”.

W artykule 54 tej ustawy prawodawcy napisali, że eksploatacja sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych może być przeprowadzana wyłącznie przez osoby, które uzyskały „kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne”. Mowa więc tutaj o wszystkich profesjonalnych ośrodkach szkoleniowych, takich jak Gallileum, które zajmują się przyznawaniem uprawień po zakończonym kursie lub przeprowadzają egzaminy dla osób poza kursem.

W opisywanej ustawie wyraźnie określa się również ważność uprawnień.

Kiedy upływa ważność uprawnień SEP?

Uprawnienia można uzyskać tylko na wyznaczony czas – jest to 5 lat.

Osoby uprawnione, które w ciągu 5 lat od uzyskania kwalifikacji nie pracowały przy urządzeniach elektrycznych, instalacjach lub sieciach, muszą odnawiać swoje uprawnienia.

Ważność uprawnień SEP trzeba zweryfikować także wówczas, gdy w przedsiębiorstwie pojawią się zupełnie nowe urządzenia, zostaną zmodernizowane stare lub gdy zmieni się zakres czynności wykonywanych przez danego pracownika. Co ważne, może to nastąpić na wniosek pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *