Łódzkie wspiera rewitalizację!

Kiedyś wypełnione odgłosami musztry, szczękiem sprzętu, gwarem głosów. Potem opuszczone, zapomniane i zdewastowane. Obecnie znowu tętnią życiem, chociaż funkcję pełnią całkowicie inną niż pierwotnie. Było to możliwe dzięki środkom UE na rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. O jakim miejscu piszemy? Czytajcie dalej.

Skierniewice już od końca XVIII wieku można nazwać miastem garnizonowym, ze względu na stacjonujących tutaj żołnierzy austriackich. Nie zostawili oni po sobie miłych wspomnień, gdyż ich pobyt przyczynił się do grabieży miasta. Niewiele lepsi byli żołnierze francuscy, którzy zawitali tutaj w trakcie przygotowań Napoleona do kampanii rosyjskiej. Z kolei w 1813 r. w mieście pojawiają się wojska carskie, które zostaną aż do odzyskania przez Polskę niepodległości. To dla nich pod koniec XIX w. powstały dwa zespoły koszarowe, w skład których wchodził własny szpital, a nawet… piekarnia. Po 1918 r. stacjonowały w nich już jednostki polskiej armii, m.in. 26 Dywizja Piechoty biorąca udział w bitwie pod Bzurą.

Odkąd jednak nasza armia stała się zawodowa, koszary stały puste i niszczały. Na szczęście powstał pomysł żeby ten teren zrewitalizować. Władze miasta na realizację projektu: „Ożywienie społeczno-gospodarcze w północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez rewitalizację terenów powojskowych w Skierniewicach” dostały dotację unijną w wysokości prawie 14 mln zł. Efekt? Cztery odnowione budynki, w których studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej mają świetne warunki do nauki w postaci sal ćwiczeniowych, nowoczesnej pracowni multimedialnej i pracowni specjalistycznych (m.in. kosmetyczna, do masażu, anatomiczno-fizjologiczna, technologii żywienia
i żywności), dużej auli, biblioteki wraz z czytelnią. W ramach inwestycji zagospodarowany został również teren wokół budynków uczelni. Dawne koszary odzyskały swój zabytkowy blask, a miasto ma do dyspozycji nowoczesny kompleks dydaktyczno-laboratoryjny. Oto prawdziwa rewitalizacja, gdyż po łacinie (łac. re-+vita) znaczy to przywrócenie do życia.

Chcielibyśmy, żeby takich projektów było więcej dlatego też planujemy na przełomie III i IV kwartału ogłoszenie konkursu na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Wnioski będą mogły składać jednostki samorządu terytorialnego (JST), np. gminy czy też ich jednostki organizacyjne, ale także instytucje kultury, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe czy nawet prywatni przedsiębiorcy. Pełną listę beneficjentów znajdziecie w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (str. 126-127), dostępnym w linku poniżej:
SZOOP RPO WŁ 2014-2020

Finansowane będą następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane (z wyłączeniem budowy nowych budynków) prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji zagospodarowania przestrzeni publicznej, przebudowa, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dotację będzie można zatem przeznaczyć m.in. na prace ziemne, instalacyjne, budowlano-montażowe, prace rozbiórkowe, zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu, budowę, przebudowę, rozbudowę, remont miejsc rekreacji i terenów zielonych, zakup
i montaż obiektów małej architektury.
Do dyspozycji będzie ok. 166 mln zł, zaś maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 92%.
Śledźcie zatem naszą stronę internetową (www.rpo.lodzkie.pl), na której zamieścimy ogłoszenie
o konkursie. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to zachęcamy Was do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich – dane teleadresowe oraz godziny ich pracy również znajdziecie na naszej stronie (Punkty Informacyjne).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *