Jak radzić sobie w postępowaniu podatkowym?

Celem postępowania podatkowego jest ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego. Procedura ta ma miejsce najczęściej w sytuacji, gdy stwierdzone zostały nieprawidłowości w zakresie wysokości podatku bądź jego rozliczenia. Postępowanie tego typu powinno być przeprowadzone szybko, ale i wnikliwe. Do określenia prawdy wykorzystywane są wszelkie możliwe prawnie działania.

Postępowanie podatkowe
Przebieg postępowania podatkowego/span>

Kto bierze udział w postępowaniu podatkowym?

Postępowanie podatkowe wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Biorą w nim udział płatnik, podatnik, inkasent oraz osoby trzecie, które ze względu na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego. Osobą trzecią może być również wyznaczona przez nas na drodze pełnomocnictwa kancelaria prawno-podatkowa, taka jak na przykład doświadczona w postępowaniach kancelaria Ozóg-Tomczykowski. Co ciekawe, przedsiębiorca nie ma obowiązku osobistego angażowania się w tok postępowania, chyba że jego charakter tego wymaga. Może bowiem ustanowić pełnomocnika działającego w jego imieniu. Pełnomocnikiem być może osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub wspomniana kancelaria podatkowa. Postępowanie podatkowe jest postępowaniem dwuinstancyjnym, które prowadzi organ podatkowy.

Poszczególne etapy postępowania podatkowego

Organ I instancji to naczelnik US, urzędu celnego, wójt, burmistrz, marszałek lub starosta. Organem II instancji jest z kolei dyrektor izby celnej, dyrektor izby skarbowej bądź samorządowe kolegium odwoławcze. Postępowanie podatkowe składa się z czterech etapów: postępowania wyjaśniającego, ustalenia obowiązku podatkowego, wydania decyzji w zakresie zobowiązania podatkowego oraz postępowania odwoławczego. Przedsiębiorca może brać czynny udział w postępowaniu i wnioskować o przeprowadzenie dowodów, badanie ksiąg i inne czynności. Ma też wgląd do akt sprawy. Przed wydaniem decyzji organ musi też wyznaczyć siedmiodniowy termin na wypowiedzenie się w zakresie zebranego materiału dowodowego.

Prawa przedsiębiorcy w postępowaniu podatkowym

Przedsiębiorca ma prawo zwrócić się do odpowiedniego organu z wnioskiem o wyłączenie danego urzędnika z postępowania podatkowego. Musi jednak podać okoliczności wpływające na wątpliwości co do jego bezstronności. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji można się odwołać, składając odpowiedni wniosek. Jeśli odwołania nie ma, decyzję uznaje się za ostateczną. Z kolei na decyzję ostateczną można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jest na to 30 dni od momentu otrzymania decyzji ostatecznej. Również i w tym przypadku postępowanie jest dwuinstancyjne. Wyrok niekorzystny dla podatnika można zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *